top of page

AV

 

ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN

De algemene servicevoorwaarden geven de rechten en plichten weer van mevrouw Valérie Bricoult-Tillière, oprichter van het bedrijf "Détox'Home", gespecialiseerd in de decoratie en inrichting van binnenruimtes, SIRET 447 586 546 00056, hierna aangeduid met de term " I" of door zijn naam enerzijds, en elke natuurlijke of rechtspersoon die wil profiteren van de diensten van Valérie Bricoult-Tillière hierna aangeduid met de term "Klant" anderzijds._cc781905-5cde-3194 -bb3b- 136bad5cf58d_

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

Elke klant erkent kennis te hebben genomen van dit document alvorens een bestek te hebben ondertekend met de vermelding "goed voor akkoord" en bekwaam te zijn om een contract af te sluiten met Détox'Home.

Elke ondertekening van de bestek impliceert aanvaarding van deze voorwaarden.

Artikel 1: bezwaar

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te definiëren waaronder wij onze diensten zullen uitvoeren op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. Deze algemene voorwaarden kunnen zo nodig worden aangevuld met bijzondere voorwaarden, die in dat geval worden toegevoegd.

Artikel 2: Aanvaarding

De Klant erkent kennis te hebben genomen van dit document alvorens een bestek te hebben ondertekend met de vermelding "goed voor akkoord" en bekwaam te zijn om een contract af te sluiten met Détox'Home.

Elke ondertekening van het bestek impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden die samen met het bestek ter beschikking van de Klant zullen worden gesteld. 

Artikel 3: Aard van de dienstverlening, datum en plaats van de dienstverlening

De diensten die ik lever zijn bedoeld om te voorzien in een behoefte aan advies, ondersteuning, realisatie van een decoratie- en interieurproject. Ik geef onder andere decoratiecoachingsdiensten, ontwerp van een decoratie- en interieurproject, home staging, shopping.

Deze lijst is niet uitputtend en ik behoud me het recht voor om elke dienst toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, als ik het nodig acht, zal de klant op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen als ze een impact hebben op zijn project.

Ik grijp alleen in op verzoek van de klant. De datum en plaats van uitvoering van de diensten worden vooraf in onderling overleg telefonisch of per e-mail tussen mij en de Opdrachtgever afgesproken.

Artikel 3.1: Adviesdiensten

Eens de adviesdienst voltooid is of elk ander element overeengekomen in het kader van het bestek dat aan de klant werd meegedeeld, mag deze laatste de binnenhuisarchitect niet tegenspreken met subjectieve argumenten (bijvoorbeeld smaak) om de volledige hervatting van de uitgestelde werken te rechtvaardigen. of weigering om de diensten te betalen waarvoor hij zich heeft verbonden. Uitzonderlijk en naar goeddunken van de binnenhuisarchitect kunnen echter op verzoek van de opdrachtgever aanpassingen aan deze documenten worden aangebracht.

Artikel 4  : Voorlopige schatting

Voor elke tussenkomst wordt een schriftelijke raming opgesteld. Deze schatting vermeldt de contactgegevens van de klant, de details van de diensten, de details van de vereiste producten en de totale kost van de tussenkomst. De offerte is gratis. De schatting heeft een geldigheidsduur, die op de laatste zal worden vermeld, gedurende welke de Klant kan kiezen om niet te contracteren of om te contracteren.

Artikel 5: Aanvaarding van de offerte

Na voltooiing moet de Klant, indien hij de uitvoering van de dienst aanvaardt, het bestek ondertekenen. Deze offerte bepaalt de plaats, datum, voorwaarden, duur en prijs van de uit te voeren dienst. Het zal de apparatuur vermelden die nodig is voor de uitvoering van de service. 

Artikel 6: Toepasselijke tarieven

De tarieven die van toepassing zijn op de verschillende diensten zullen vóór elke tussenkomst onder de aandacht van de Klant worden gebracht via een vooraf ingevulde en ondertekende bestek.

De prijzen zijn netto, inclusief BTW op basis van de geldende tarieven.

Onze ritten binnen een straal van 50 km rond 59740 Clairfayts zijn inbegrepen in de totaalprijs van de schatting. Daarbuiten wordt een reiskostenvergoeding van € 0,50 inclusief btw per kilometer in rekening gebracht.

Artikel 7: Betalingen

Als tegenprestatie voor de uitvoering van de diensten die verband houden met de opdracht die is omschreven in het bestek dat bij dit contract is gevoegd, betaalt de klant aan de dienstverlener het totale bedrag dat vermeld staat op het door de klant ondertekende en aanvaarde bestek.

Elk verzoek van de klant om een aanvullende dienst, die niet is inbegrepen in de bijgevoegde eerste schatting, zal het voorwerp uitmaken van een aanvullende schatting.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 

  • Bij Home Staging of Detox Coaching vindt betaling in één keer plaats, afhankelijk van het aantal gewerkte uren.


-      van het bedrag van de dienst wordt betaald zodra de offerte is ondertekend, extra 20% van het totale bedrag zal worden gevraagd in de fase VALIDATIE VAN HET PROJECT DOOR DE KLANT, het resterende bedrag zal door de klant worden betaald vóór levering van het definitieve bestand.

-      Voor de diensten "Deco Express", "Decoratie en makeover coaching", "2D en/of 3D plan" , “Boodschappenlijstje”, “Halve dag shoppen” en “Inspiratiebord” wordt in één keer betaald na validatie van de dienst.

-      Voor de optie "Winkelen" moet de klant plannen om geld te voorzien voor aankopen. Er worden geen vorderingen gemaakt. We leggen vooraf het aantal uren voor de boodschappenbegeleiding vast die in één keer betaald moeten worden, indien extra uur(uren) dient(en) deze ter plekke betaald te worden.

- Voor de "cadeaubon" kiest de klant een van de aangeboden diensten. Op verzoek kan ook een gepersonaliseerde offerte worden gemaakt. Betaling vindt plaats op  na ontvangst van de bestelling.

- Op verzoek van de klant kunnen bepaalde projecten gepersonaliseerd worden buiten het kader van de diensten die traditioneel door Détox'Home worden aangeboden. Vervolgens wordt er per project een inschatting gemaakt.


Betalingen worden gedaan via overschrijving of per post of bankcheque te betalen aan “Détox'Home”.

In geval van laattijdige betaling en betaling van door de Koper verschuldigde bedragen na de vastgestelde termijn, en na de datum van betaling die voorkomt op de aan hem gerichte factuur, worden boetes voor te late betaling berekend tegen het tarief_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ van 15,00% (per jaar) van het totale bedrag van de aankoopprijs die op de factuur staat, wordt automatisch en automatisch zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling verrekend, onverminderd enige andere rechtsvordering die de Leverancier in dit verband kan instellen tegen de koper. Overeenkomstig de artikelen 441-6 c. com. en D. 441-5 c. com., brengt elke laattijdige betaling automatisch, naast boetes voor laattijdige betaling, met zich mee dat de debiteur een forfaitaire schadevergoeding van € 40 moet betalen voor invorderingskosten.

Bijkomende schadevergoeding kan, op bewijs(en), worden gevorderd wanneer de gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding.

Artikel 9: Uitvoering van de dienst

De dienstverlener verbindt zich ertoe de in het bestek gespecificeerde opdracht volgens de regels van de kunst en op de best mogelijke manier uit te voeren. 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de documenten over de uitvoering van de dienst in te dienen. 

Artikel 10: Verplichting van de klant

De klant verbindt zich ertoe de dienstverlener alle middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de gedefinieerde diensten: toegang tot de plaatsen en objecten die onderhevig zijn aan de uitvoering van de diensten, het maken van foto's van de onderdelen en objecten voor de studie van het project door de dienstverlener, alsmede het ter beschikking stellen van deze plaatsen en objecten op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen en planning. 

De klant verbindt zich ertoe de nodige wijzigingen aan te brengen voor de goede uitvoering van de dienst, gevraagd door Valérie Bricoult-Tillière.

Artikel 11: Annulering, herroeping

Elke verplaatsing van afspraken, door beide partijen, moet uiterlijk 48 uur vóór de interventie plaatsvinden. De 2 partijen komen in onderling overleg een andere datum overeen. In geval van annulering tijdens de service door de klant, wordt de betaalde aanbetaling als schadevergoeding ingehouden. Overeenkomstig artikel L121-20 van de consumentenwet heeft de klant een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de ondertekening van de offerte. Om dit te doen, moet u mij binnen deze termijn (stempel als bewijs) een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen, waarin u uw intentie tot herroeping aangeeft, naar het volgende adres: 19 rue d'Orbaye - 59740 Clairfayts

In geval van opname buiten deze periode verliest de Klant de prijs van de schatting en de betaalde voorschotten.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom en Geheimhouding

Alle intellectuele eigendomsrechten, evenals de knowhow die is verwerkt in de documenten die tijdens een dienst worden overgedragen, blijven het exclusieve eigendom van Valérie Bricoult-Tillière. Alle verstrekte documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant, waarbij de klant zich onthoudt van elke reproductie, gedeeltelijke of volledige doorverkoop van deze documenten. De partijen verbinden zich wederzijds tot een algemene geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle mondelinge of schriftelijke informatie, van welke aard dan ook en van welke drager dan ook, die in het kader van de dienstverlening wordt uitgewisseld, en dit gedurende de gehele duur van het contract en zelfs na afloop ervan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De diensten die ik lever zijn enkel onderworpen aan een eenvoudige middelenverbintenis en niet aan een resultaatsverbintenis. Er wordt overeengekomen dat mijn aansprakelijkheid alleen kan worden aanvaard voor directe en voorzienbare schade die voortvloeit uit een bestelling. Vergoeding van door de Klant geleden gevolgschade is uitgesloten. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen. Wanneer Valérie Bricoult-Tillière betrokken is bij de coördinatie van de werken, kan elke contractbreuk, vertraging, gebrekkig vakmanschap of verborgen gebrek toe te schrijven aan een derde partij haar in geen geval worden verweten en kan zij haar aansprakelijkheid inroepen. Valérie Bricoult-Tillière is noch de aanbestedende dienst, noch de projectmanager bij de uitvoering van de werken en is als zodanig niet contractueel aansprakelijk. Zijn tussenkomst bestaat erin zijn cliënt in contact te brengen met gekwalificeerde dienstverleners in de decoratie- en bouwsector. De klant contracteert rechtstreeks en vrij met elke dienstverlener.   Alle wettelijke of contractuele garanties die aan de klant worden geboden in het kader van de uitvoering van de werken, worden rechtstreeks aangeboden door de betrokken dienstverleners (garantie van tien jaar, enz.). In geval van een geschil kan de klant zich enkel wenden tot de overtredende dienstverlener.

Artikel 14: Overmacht

Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van de contractuele verplichtingen van Valérie Bricoult-Tillière wordt opgeschort.

Gevallen van overmacht omvatten met name volledige of gedeeltelijke stakingen die de goede werking van Valérie Bricoult-Tillière belemmeren, evenals de onderbreking van het transport, de levering van energie, grondstoffen of reserveonderdelen.

In dergelijke omstandigheden zal Valérie Bricoutl-Tillière de Klant binnen 24 uur na de datum waarop de gebeurtenissen plaatsvinden schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij het contract tussen Valérie Bricoutl-Tillière en de Klant automatisch wordt geschorst, zonder vergoeding, vanaf de datum van het optreden. van het evenement.

Indien de gebeurtenis meer dan 30 dagen zou duren vanaf de datum waarop deze zich heeft voorgedaan, kan het contract dat is aangegaan door Valérie Bricoult-Tillière en de Klant worden beëindigd door de meest gerede partij zonder dat een van de partijen aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 15: Verwijzingen

De klant aanvaardt dat Valérie Bricoult-Tillière onder haar referenties de werkzaamheden mag opnemen die in het kader van deze dienst zijn uitgevoerd. 
De klant zal zich op geen enkele manier verzetten tegen het delen van werken waarop foto's van de plaats van levering verschijnen.

 

Artikel 16: Verzekering

Détox'Home heeft bij Allianz een verzekering burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid afgesloten die met name de vermogensrechtelijke gevolgen dekt die ten laste van de verzekerde kunnen komen tengevolge van lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade toegebracht aan Klanten, dienstverleners of derden door als het gevolg is van fouten, feitelijke of juridische fouten, weglatingen of nalatigheden begaan tijdens haar activiteit als dienstverlener. Deze verzekering kan op aanvraag worden verstrekt. De Klant dient er zelf voor te zorgen dat de door hem gekozen dienstverleners voor de uitvoering van de werken verzekerd zijn in het kader van hun beroepsactiviteit.

Artikel 17: Geschil en bevoegde rechter

Het contract gesloten tussen Valérie Bricoult-Tillière en de Klant wordt beheerst door het Franse recht en elk geschil tussen de partijen valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van het bedrijf Détox'Home.

bottom of page