top of page

Privacybeleid  

Detox'Home.fr

 

ARTIKEL 1: INLEIDING 

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de site te informeren: 
 

 • Over hoe hun persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een gebruiker identificeren. Dat kan zijn: zijn voor- en achternaam, zijn leeftijd, zijn post- of e-mailadres, zijn locatie of zijn IP-adres (niet-exhaustieve lijst);

 • Over de rechten die zij hebben met betrekking tot deze gegevens; 

 • Over de verantwoordelijke voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens; 

 • Over de ontvangers van deze persoonsgegevens; 

 • Over het cookiebeleid van de site. 

Dit beleid vormt een aanvulling op de wettelijke kennisgevingen en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die door gebruikers kunnen worden geraadpleegd op het volgende adres:  

[Vul de URL in die toegang geeft tot de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Juridische kennisgevingen]

 

ARTIKEL 2: PRINCIPES MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS  

Conform artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 zijn de persoonsgegevens:  

 • Verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier met betrekking tot de betrokkene ;

 • Verzameld voor gespecificeerde doeleinden (zie artikel 3.1 hiervan), expliciet en legitiem, en niet om verder te worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;

 • Adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Nauwkeurig en waar nodig up-to-date gehouden. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd ; 

 • bewaard in een vorm die identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de verzamelde gegevens garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Model gemaakt opLegalPlace.fr

 

Verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek zijn genomen;

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen;

 • Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de persoon betrokken is een kind.

 

ARTIKEL 3: GEGEVENSVERWERKER EN DATABESCHERMINGSFUNCTIONARIS 
 

Artikel 3.1: De beheerder van de gegevensverwerking 

Persoonsgegevens worden verzameld door [bedrijfsnaam of rechtspersoon], [rechtsvorm] met een kapitaal van [bedrag aan aandelenkapitaal], waarvan het registratienummer is [vermeld uw RCS-nummer]._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens kan als volgt worden gecontacteerd:  

Per post naar het adres:  19 rue d'Orbaye 59740 Clairfayts; 

Telefonisch, 0033 618 71 23 52; 

Per e-mail: detoxhomevbt@gmail.com

 

 

 

Model gemaakt opLegalPlace.fr

 

Artikel 3.2: De functionaris voor gegevensbescherming  
 

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf of de manager is:
 

Bricoult-Tilliere Valerie

detoxhomevbt@gmail.com
 

Als u, nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat uw "Computer en vrijheid"-rechten niet worden gerespecteerd, kunt u informatie sturen naar de CNIL.

 

ARTIKEL 4: GEBRUIKERSRECHTEN INZAKE GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING 

Elke gebruiker die betrokken is bij de verwerking van zijn persoonsgegevens kan gebruik maken van de volgende rechten, overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 en de wet op de gegevensbescherming (wet 78-17 van 6 januari 1978): _cc781905-5cde-3194-bb3b - 136bad5cf58d_

 • Recht op toegang, rectificatie en recht op verwijdering van gegevens (respectievelijk uiteengezet in artikelen 15, 16 en 17 van de AVG); 
   

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de AVG);
   

 • Recht op beperking (artikel 18 AVG) en verzet tegen gegevensverwerking (artikel 21 AVG) ; 
   

 • Recht om niet het onderwerp te zijn van een uitsluitend op een geautomatiseerd proces gebaseerd besluit; 
   

 • Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen ; 
   

 • Recht om te verwijzen naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG). 

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u uw brief naar Détox'Home of per e-mail detoxhomevbt@gmail.com

Om ervoor te zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke aan zijn verzoek voldoet, kan van de gebruiker worden verlangd dat hij hem bepaalde informatie verstrekt, zoals: zijn voor- en achternaam, zijn e-mailadres en zijn accountnummer, persoonlijke ruimte of abonnee._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Raadpleeg de website cnil.fr voor meer informatie over uw rechten.
 

 

 

 

Model gemaakt opLegalPlace.fr

 

ARTIKEL 5: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID
 

De uitgever van de site detoxhome.fr behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen om ervoor te zorgen dat gebruikers van de site de geldende wetgeving naleven. 

Wijzigingen hebben geen invloed op eerder op de site gedane aankopen, die onderworpen blijven aan het beleid dat van kracht is op het moment van aankoop en zoals aanvaard door de gebruiker bij het valideren van de aankoop.

De gebruiker wordt uitgenodigd om dit beleid te lezen elke keer dat hij onze diensten gebruikt, zonder dat het nodig is om hem formeel op de hoogte te stellen. 

Dit beleid, gepubliceerd op 12/12/2022, is bijgewerkt op 12/12/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model gemaakt opLegalPlace.fr

bottom of page